مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

فراخوان آزمون مهارت فلزات و پلیمرها

فراخوان آزمون مهارت فلزات و پلیمرها

فراخوان آزمون مهارت سال 99

جهت دریافت فایل فراخوان کلیه آزمون های مهارت (PT-EQA) سال 99 که توسط مرکز فنون آزمایشگاهی در حوزه آزمون های فلزات و پلیمرها برگزاری می شود می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. 

دانلود فراخوان آزمون مهارت سال 99