مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

تأییدیه برگزاری آزمون مهارت (PT) و کنترل کیفی خارجی (EQA)

  
تأییدیه سازمان ملی استاندارد- مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تأییدیه وزارت بهداشت- آزمایشگاه مرجع سلامت
     
مشاهده تمام صفحات