مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

زمان بندی ارسال نمونه های برنامه کنترل کیفی خارجی (PT/EQA) سال 00

   

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
Clinical Chemistry
Hormones   
Blood Cell Count
Hemostasis
Blood smear analysis
HbA1c
Immunoserology
Urine Chemistry
Microbiology
Parasitology
Immunohematology
Fetal screening
Reticulocyte
TORCH
PCR
Vitamin
Trace Elements
Wright
Cardiac Markers
Tumor Markers
Acid-Fast Bacilli
Fecal Diagnostics
Urinary Stone Analysis
دور اول سال 00 دور دوم سال 00 دور سوم سال 00