مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

زمان بندی ارسال نمونه های برنامه کنترل کیفی خارجی (PT/EQA) سال 1401

   

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
Clinical Chemistry
Hormones   
Blood Cell Count
Hemostasis
Blood smear analysis
HbA1c
Immunoserology
Urine Chemistry
Microbiology
Parasitology
Immunohematology
Fetal screening
Reticulocyte
TORCH
PCR
Vitamin
Trace Elements
Wright
Cardiac Markers
Tumor Markers
Acid-Fast Bacilli
دور اول سال 1401 دور دوم سال 1401 دور سوم سال 1401